Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Kurreisen Utazási Iroda

25 évesek vagyunk

Általános Szerződési Feltételek

 
Utazási feltételek
Érvényes a Kurreisen Kft. Utazási Iroda (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 58., Telephely / levelezési címe: 1039 Budapest, Ady Endre u. 50., adószáma: 10838923-2-41, cégjegyzékszáma: CG:0109-263569, MKEH szerinti nyilvántartási száma: R 0749/93/98.) által szervezett utakra.
A Kurreisen Utazási Iroda (továbbiakban Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415. valamint a 416. §a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet (továbbiakban rendelet) rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.
 
1. Utazási Szerződés létrejötte
Az utazási szerződés az utasok és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az előleg befizetésével, és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával, utazásközvetítő esetében az írásbeli megrendelés visszaigazolásával és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával jön létre. 
Az utazási szerződést az utasok és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint írásban kell megkötni. A szerződés létrejöhet papíron, vagy ha a szerződést faxon vagy elektronikus dokumentumba foglalták (e-mail), más tartós adathordozón is. Az utazási szerződés módosítására fentieket megfelelően kell alkalmazni. A szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi az utas rendelkezésére bocsátott TÁJÉKOZTATÓ, az UTAZÁSI FELTÉTELEK, mint általános szerződéses feltétel, a részvételi jegy, valamint a szerződéssel összefüggésben az Iroda által az utas részére átadott egyéb dokumentum. Telefonon, faxon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén a szerződés létrejöttéhez az kell, hogy az Iroda által az utas részére megküldött utazási szerződést az utas aláírva visszaküldje az Iroda részére postán, faxon vagy e-mail-en. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az Iroda felé szabályszerű - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt- meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni.
Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó az Irodát ért, illetve annak oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha az Iroda helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Iroda az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszamond¬hatja, az Iroda a befizetett előleget pedig - költségeinek levonásával - visszafizeti.
 
2. Részvételi díj
A részvételi díj az adott út meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, síbérlet stb.) díját, az Iroda eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában, amennyiben a szerződő megfelel az ÁFA Tv. 206 §-ban szereplő utas fogalmának. 
 
3. Szerződés módosítása, megszűnése
Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a deviza árfolyam megváltozása miatt az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az Iroda a közzétett részvételi díjakat 315,-Ft/EUR MNB devizaárfolyamig garantálja. A részvételi díj teljes összegű megfizetése esetén a befizetés napján érvényes részvételi díjat kell befizetni. Ha a díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, és az Iroda a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti.
Az utas írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől abban az esetben is, ha az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.
 
4. Jelentkezés
A teljes részvételi díj 40 %-át kell előlegként a jelentkezéskor befizetni. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. naptári napon befizetni, kivéve, ha az Iroda és külföldi közreműködője közt létrejött szerződés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles az Irodának az utazási feltételekben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
Ha a jelentkezés az utazást megelőző 31. naptári napon belül történik, akkor a jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díj 100 %-át kell az irodában befizetni.
Az Iroda a teljes részvételi díj befizetését követően a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet, vouchert) ad át az utasnak, melyet a társasutazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor az iroda megbízottjának be kell mutatni vagy át kell adni. Ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A programfüzetben nem szereplő, illetve az ott megadott időpontoktól, áraktól eltérő utak megrendelése esetén (egyedi megrendelés) a részvételi díj megfizetésének feltételeit az Utazási Szerződés mellékletét képező visszaigazolás, illetve a jelen programfüzet tartalmazza.
 
5. Módosítás, útlemondás
Módosítási költség a jelen Utazási feltételekben foglaltakon felül 2.500,-Ft/alkalom/fő. 
Az utas az Iroda útján az előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.
 
Amennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 3. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy az Iroda részére bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke az utazási díj alapulvételével kerül kiszámításra: a bánatpénz mértékének megállapításakor az Iroda a külföldi szolgáltatókkal kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket figyelembe véve járt el. 
Az Iroda a közölt feltételektől a külföldi partnerrel kötött szerződés alapján eltérhet. A lemondás feltételeit, valamint az utas által megtérítendő költségek összegét az utazási szerződés részét képező Utas tájékoztató tartalmazza. A külföldi partnerekkel kötött szerződésekben foglaltak alapján a bánatpénz mértéke az alábbi. 
   a) Az utasnak jogában áll az utazást megelőző 65. naptári napig az utazást kötbérköltség megfizetése nélkül lemondani.
   b) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 60. és 45. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 10 %-át (de minimum 5.000.- Ft/Fő) köteles megfizetni.
   c) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 44. és 21. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 40 %-át köteles megfizetni.                                                                           
   d) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 20. és 11. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 75 %-át köteles megfizetni.
   e) Ha az utas az indulást megelőző 10. naptári napon vagy ezen belül mondja le az utat, illetve (lemondás nélkül) nem vesz részt az utazáson, a teljes részvételi díj 100%-át köteles megfizetni.
   f) A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a fakultatív szolgáltatások (pl.: utazás, síbérlet stb.) díjai is.
Az utazás időtartamára, az egyes rész¬szolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan az Iroda által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Iroda tájékoztatja az utast.
Az Iroda fenntartja a jogot a szállás¬hely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való felcserélésére rendkívüli esetekben.
Az Iroda az utazás megkezdése előtti 15. naptári napig kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett az alábbi okok miatt a szerződéstől eláll¬hat: (1) az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában, (2) az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmények esetén.
Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az utas jogai a következők: (1) az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van.
Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha pedig alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni; (2) követelheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését, és a díj után időarányosan évi 20% mértékű kamat megfizetését.
 
6. Felelősség
Az Iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített utazási szerződés esetén az Iroda köteles a díjat arányosan csökkenteni.
    a) Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
   b) Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
   c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok
vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett el¬maradásáért, módosulásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
   d) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
   e) Az Iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.
   f) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az utast terheli. Az Iroda idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utasnak kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban az Iroda tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az utas felelősséggel tartozik (Ptk. 306.§/4. bekezdés).
  g) Külföldi fakultatív programok során felmerült reklamációkért az Iroda nem tartozik felelősséggel.
  h) Az Iroda utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és az Irodát. i) Az Irodának, illetőleg az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő kárért való felelőssége a szolgáltatási díj (részvételi díj) összegének maximálisan a kétszeresét érheti el, az ezt meghaladó kár nem érvényesíthető.
Poggyászának, értékeinek őrizetéről, felügyeletéről az utas saját maga gondoskodik az utazás során, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az Iroda vagy közreműködője átvette.
Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb), valamint a fogadó ország tör¬vényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
 
A RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ UTASBIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA.
Utazási irodánkban köthető utasbiztosítás, mely nélkül nem ajánljuk az utazást. Bővebb tájékoztatást kérhet az iroda elérhetőségein.
Az utas az utazás során történt hirtelen megbetegedése esetén felmerülő költséget kizárólag az utas által valamelyik biztosítóval külön kötött utasbiztosítás keretében és feltételei között lehet rendezni. Ha az utas nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért az Iroda felelősséget nem vállal.
 
Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 
                                     
                                                                                                                                                                                                                       
.................................................           ............................................................                                                           
           Utas részéről                               UTAZÁSI IRODA részéről
 
 
 
Dátum: Budapest, 2018. 


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk