Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Kurreisen Utazási Iroda

25 évesek vagyunk

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.)   alapján a KURREISEN Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév :  KURREISEN Kft .

Székhely / Iroda:  1039 Budapest, Ady Endre u. 50.
Telefon: +36 (1) 250-5262
Telefax: +36 (1) 250-4918
E-mail: kurreisen @kurreisen.hu
Weblap: www.kurreisen.hu
Engedélyszám: R-0749/93/98.

Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Dr. Orbánné Dóri Fanni Bernadett Kapcsolattartó személy e-mail címe: dorifanni@kurreisen.hu 
Telefonszáma: +36209820385

Az utas személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes.  Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.  Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címekre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz - Adatkezelés jogalapja

A  KURREISEN Kft. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

Adatkezelési célok

A  KURREISEN Kft. adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

E célok lehetnek különösen:

- regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött (lehetséges ügyfelek számára) direkt marketing tevékenység

- utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése

-  szerződéskötés

- panaszok, bejelentések, igények kezelése

- igényérvényesítés

- kapcsolattartás

- jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. A KURREISEN Kft. utazás értékesítői  tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli

Elektronikus hírlevél

Amennyiben az Utas feliratkozik a KURREISEN Kft . hírlevelére, a KURREISEN Kft . lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy  KURREISEN Kft . az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

A számlákat jogi kötelezettség miatt a KURREISEN Kft. legalább nyolc évig megőrzi. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.
Adatkezelés menete

A KURREISEN Kft . által üzemeltetett www.kurreisen.hu weboldalak meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (vezeték - és keresztnév, cím (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám, születési dátum) megadásával lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a KURREISEN Kft  -nél rögzítésre, miután az utas foglaláskor megadta őket.  

Adattovábbítás

A KURREISEN Kft . szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a KURREISEN Kft . harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A KURREISEN Kft .  a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező. 

A KURREISEN Kft ., partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)       törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Panasz, jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk