Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Kurreisen Utazási Iroda

25 évesek vagyunk

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Kurreisen Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Tartalom

1.  A Tájékoztató célja, hatálya
2. Fogalom meghatározások
3. Az adatkezelő adatai: személye és elérhetőségei
4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
5. Az adatkezelés módja, elvei
6. A KURREISEN Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama.
7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba
9. Az ügyfél hozzáférési jogai
10. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
11. Az ügyfél törléshez való joga   
12.  Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
13. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
14. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje 
15. Panasz benyújtásához való jog   
16. A jelen tájékoztató módosításai           


1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a a KURREISEN Kft. /KURREISEN Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Ady Endre u 50., cégjegyzékszám: 01-09-263569, adószám: 10838923-2-41)/ által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató a Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.1 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.3 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-144680
 

2. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

2.2 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a KURREISEN Kft. /KURREISEN Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Ady Endre u 50., cégjegyzékszám: 01-09-263569, adószám: 10838923-2-41)/.
Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

2.3  Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

2.4  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5  GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

2.6  Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

2.7  Ügyfél: a KURREISEN Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a KURREISEN Kft.-vel utazási szerződést kötők.

2.8  Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen kiadványok illetve szolgáltatások: (i) az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz kurreisen.hu honlapon felsorolt, és regisztráción keresztül elérhető szolgáltatáscsoport; valamint (ii) az Adatkezelő szerződött partnerei által üzemeltetett kiadványok ill. szolgáltatások.

2.9     Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.10  Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.11     Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója
 

3. Az Adatkezelő adatai, személye és elérhetőségei:

Cégnév :  KURREISEN Kft .
Székhely / Iroda:  1039 Budapest, Ady Endre u. 50.
Telefon: +36 (1) 250-5262
Telefax: +36 (1) 250-4918
E-mail: kurreisen @kurreisen.hu
Weblap: www.kurreisen.hu
Engedélyszám: R-0749/93/98.
Cégjegyzékszám: CG 01-09-263569
Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Dr. Orbánné Dóri Fanni Bernadett Kapcsolattartó személy e-mail címe: dorifanni@kurreisen.hu  Telefonszáma: +36209820385; a továbbiakban: (KURREISEN Kft.) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.
 

4.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
 

5. Az adatkezelés módja, elvei 

5.1.       A KURREISEN Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság); csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

5.2.     Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

5.3         Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

5.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a KURREISEN Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 

6. A KURREISEN Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A KURREISEN Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

6.1  Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
Név - Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím (telefonszám) - Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás)-  Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.2   Hírlevélre (e-mail, telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás
Név - Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím (telefonszám) - Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó) - A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.3   Egyedi ajánlatkérés
Név - Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím (telefonszám) - Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás)-  Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Speciális kérések (étrend, állat, allergia - az utas egyedi kérései)
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.4    Utazási szerződéskötés
Név - Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím (telefonszám) - Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
A szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok) - A szerződés tárgyának meghatározása.
Lakcím - számlázáshoz szükséges
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

6.5     Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
Név (útiokmányban szereplő)- Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím (telefonszám) - Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
A szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, járulékos szolgáltatások - mint ülőhely, vagy elsőbbségi beszállás -meghatározása, stb) - A szerződés tárgyának meghatározása.
Lakcím - számlázáshoz szükséges
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

6.6    Profilalkotás
Az adott ügyfél kapcsán végzett  6.1-6.5. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége - Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.
Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 

 7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A KURREISEN Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
7.1    A KURREISEN Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, könyvelést, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással)
7.2     Az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (utazásszervező partneriroda, hotel, repülőtársaság, stb.)
7.3     Felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a KURREISEN Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, profilalkotás menetéről), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: kurreisen@kurreisen.hu ;   +36209820385, +3612505262; 1039 Budapest, Ady Endre u. 50.).
 

8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).
A KURREISEN Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

8.1     a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
8.2     a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
8.3     a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat
8.4       a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa. 
 

9. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a KURREISEN Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a KURREISEN Kft. köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a KURREISEN Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

9.1      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
9.2      nem terjed ki az anonim adatokra
9.3      nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
9.4      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A KURREISEN Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a KURREISEN Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fogja viselni.
 

10. Az ügyfél helyesbítéshez való joga 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

10.1   nem terjed ki az anonim adatokra;
10.2   a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
10.3   nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
10.4   magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A KURREISEN Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A KURREISEN Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A KURREISEN Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

11. Az ügyfél törléshez való joga 

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.
A KURREISEN Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait,  amennyiben

11.1    a KURREISEN Kft. kezeli e személyes adatokat, és
11.2    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
11.3    a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a KURREISEN Kft.  a személyes adatokat kezeli.

A KURREISEN Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

11.4   a KURREISEN Kft.  kezeli az ügyfél személyes adatait, és
11.5   az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
11.6   az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
11.7   nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A KURREISEN Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

11.8   az adatkezelés a KURREISEN Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
11.9   az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a KURREISEN Kft. kezeli a személyes adatait, és
11.10 az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A KURREISEN Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

11.11 az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
11.12 az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
11.13 a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
11.14 az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A KURREISEN Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.


12. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

12.1   nem terjed ki az anonim adatokra;
12.2   a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
12.3   nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
12.4   magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A KURREISEN Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A KURREISEN Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A KURREISEN Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

12.5    az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
12.6    a KURREISEN Kft. már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
12.7   az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A KURREISEN Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

12.8   az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és
12.9   az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben. 

A KURREISEN Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A KURREISEN Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a KURREISEN Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

12.10  tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
12.11  az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
12.12  kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A KURREISEN Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.
 

13. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga  

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

13.1   nem terjed ki az anonim adatokra;
13.2   a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
13.3   nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
13.4   nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra
 

14. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A KURREISEN Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 Érintett kérelme

 Határidő

 Tájékoztatáshoz való jog

 amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

 Hozzáféréshez való jog

 egy hónap

 Helyesbítéshez való jog

 egy hónap

 Törléshez való jog

 indokolatlan késedelem nélkül

 Adatkezelés korlátozásához való jog

 indokolatlan késedelem nélkül

 Adathordozhatósághoz való jog

 egy hónap

 Tiltakozáshoz való jog

 a tiltakozás kézhezvételekor

 

15. Panasz benyújtásához való jog 

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a KURREISEN Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A NAIH hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu.

16. A jelen tájékoztató módosításai 

A KURREISEN Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

Budapest, 2018. 05. 24.

 

Kurreisen Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Dr. Orbánné Dóri Fanni Bernadett - ügyvezetőA honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk